کابلهای تک و چند رشته با عایق و روکش P.V.C نوع NYY, NYY-O, NYY-J